Outsourcing IT


Świadczymy usługi profesjonalne związane z infrastrukturą informatyczną, biorąc odpowiedzialność za całe procesy IT, w tym: backup i archiwizowanie danych, utrzymanie ciągłości biznesu, administrowanie środowiskami, aktualizowanie oprogramowania, wsparcie użytkowników. • Planujemy i uzgadniamy, oszczędzając klientom spiętrzeń i niespodzianek

 • Stosujemy sprawdzone praktyki administracji zgodne z normami ISO

 • Działamy systematycznie i dokumentujemy wszelkie podejmowane działania

 • Regularnie szkolimy i certyfikujemy wszystkich pracowników

 • Mamy doświadczenie w zarządzaniu procesami oraz pracy projektowej

 • Pracujemy dla klientów o różnej skali i bardzo różnorodnych wymaganiach

 • Pracujemy w oparciu o umowy ramowe i dziedzinowe porozumienia SLA


Backup i archiwizowanie danych


Systematyzujemy zarządzaniem danymi oraz procesami ich ochrony, dbając o optymalizację związanych z nimi kosztów.

 • Minimalizujemy wydatki na inwestycje i utrzymanie środowisk backupowych

 • Upraszamy zarządzanie przez konsolidację środowisk backupowych

 • Wprowadzamy systematyczne zarządzanie kopiami i nośnikami

 • Zabezpieczamy interesy firmy testując poprawność wykonania każdej kopii

 • Chronimy dane systematycznie zarządzając kluczami kryptograficznymi

 • Zmniejszamy ryzyko przez optymalizację konfiguracji systemów backupowych


Utrzymanie ciągłości biznesu


Systematyzujemy wszelkie działania w obszarze IT mogące wpłynąć na ciągłość biznesu oraz na zdolność firmy do przetrwania nieprzewidzianych wydarzeń o charakterze katastrofalnym.

 • Tworzymy i testujemy analizy ryzyka i plany awaryjne dla obszarów IT

 • Wykonujemy systematyczne testy odtworzeniowe całych środowisk

 • Monitorujemy systemy i aplikacje w poszukiwaniu symptomów problemów

 • Usuwamy problemy zanim przekształcą się w przestoje aplikacji

 • Utrzymujemy bieżącą dokumentację systemów i procesów IT

 • Gromadzimy wiedzę operacyjną i zapobiegamy powtarzaniu się problemów


Administrowanie środowiskami


Zapewniamy utrzymanie systemów i środowisk w dobrej kondycji oraz pełną przejrzystość podejmowanych działań, w tym utrzymanie aktualnej dokumentacji.

 • Monitorujemy środowiska i aplikacje klientów w trybie 24/7/365

 • Wykonujemy bieżące prace administracyjne i optymalizacyjne

 • Zabezpieczamy konfigurację systemów i dokumentujemy wszelkie zmiany

 • Wspieramy klientów podczas odtwarzania systemów po awariach

 • Cyklicznie raportujemy stan zarządzanych środowisk

 • Sugerujemy potencjalne cele projektów optymalizacyjnych


Aktualizowanie oprogramowania


Systematyzujemy procesy związane z aktualizowaniem oprogramowania systemowego i aplikacyjnego, zapobiegając problemom, kosztom i zagrożeniom.

 • Analizujemy zasadność wprowadzania aktualizacji dla każdego systemu i aplikacji

 • Testujemy potencjalne aktualizacje pod względem funkcjonalnym i zgodności ze środowiskiem

 • Przygotowujemy listy zatwierdzonych aktualizacji i powiązane z nimi kalendarze aktualizacji

 • Tworzymy dokumentację powykonawczą każdej aktualizacji na potrzeby wsparcia

 • Analizujemy zgłoszenia wsparcia technicznego pod kątem związku z aktualizacjami


Wsparcie użytkowników


Usprawniamy procesy wsparcia użytkowników systemów informatycznych, umożliwiając utrzymanie założonych wskaźników produktywności działów biznesowych.

 • Przyjmujemy i weryfikujemy napływające zgłoszenia o wsparcie techniczne

 • Ustalamy priorytety i zarządzamy dystrybucją zadań związanych z usuwaniem problemów

 • Zarządzamy procesem przekazywania problemów do kolejnych linii wsparcia

 • Śledzimy statusy zgłoszeń i nadzorujemy dotrzymywanie zobowiązań SLA

 • Raportujemy zadania wykonane i zlecone oraz powiązane z nimi rozliczenia